Arnhem – Netherlands

Sharjah – United Arab Emirates